BPS, bioplynová stanice, kogenerace

Bioplynové stanice - výhodný zdroj vlastní energie a tepla.

Zemědělské bioplynové stanice

jsou svým konceptem jednodušší. Komumální bioplynové stanice jsou oproti zemědělským BPS náročnější jak v požadavcích na technologii, tak i na řízení provozu.

S ohledem na charakter surovin využívaných v zemědělských bioplynových stanicích je vzácné, aby člověk zaznamenal nějaký nelibý pachový vjem. Dominantní pachová zátěž pochází z manipulace se siláží, senáží, či jinými zemědělskými produkty, které normálního člověka nijak nedráždí.

BPS, bioplynová stanice, kogenerace BPS, bioplynová stanice, kogenerace


Příprava Bioplynové stanice

BPS, bioplynová stanice, kogenerace

Bioplynová stanice má mnoho pozitivních přínosů. Jedná se o projekty multioborové, prolínající se tématicky napříč mnoha odvětvími. Proto je také proces přípravy a realizace bioplynové stanice poměrně náročný z hlediska administrativy a naplnění požadavků různých zákonů.

 • Studie proveditelnosti bioplynové stanice.
 • Ověření připojení bioplynové stanice na síť.
 • Dokumentace bioplynové stanice
BPS, bioplynová stanice, kogenerace

Projekt Bioplynové stanice

BPS, bioplynová stanice, kogenerace

V bioplynových stanicích je možné efektivně zpracovat širokou škálu bioodpadů a různých materiálů.U různých druhů vstupních surovin je třeba zvážit různě rozsáhlou svozovou oblast tak, aby doprava těchto vstupů byla ekonomicky atraktivní. Dodávky dlouhodobě smluvně podchytit.

 • Vstupy pro bioplynovou stanici.
 • Optimální složení surovinové směsi.
 • Výtěžnost bioplynu z jednotlivých materiálů.
BPS, bioplynová stanice, kogenerace

Realizace Bioplynové stanice

BPS, bioplynová stanice, kogenerace

Každá bioplynová stanice je svým způsobem unikátní. Volba konkrétní technologie závisí na předpokládané skladbě substrátů, místních podmínkách, teplotním režimu fermentace, na uplatnění zfermentovaných výstupů a dalších konkrétních podmínkách.

 • Optimalizace nákladů.
 • Volba správné technologie.
 • Využití odpadního tepla a digestátu.
BPS, bioplynová stanice, kogenerace

Komunální bioplynové stanice zpracovávají komunální bioodpady. Komunální odpad zahrnuje odpad z údržby zeleně, vytříděné bioodpady z domácností a stravovacích provozů (restaurací a jídelen). Komunální stanice mají technologicky náročnější průběh zpracování vstupů.

 •       Velmi rychlá návratnost investic do bioplynové stanice.
 •       Pozitivní vliv bioplynové stanice na finanční rozpočet obce.
 •       Tvorba nových pracovních míst pro provoz bioplynové stanice.
 •       Možnost využití prostředků ze strukturálních fondů EU pro zřízení bioplynové stanice.
BPS, bioplynová stanice, kogenerace

Dotazník

BPS, bioplynová stanice, kogenerace
V případě zájmu o více informací vyplňte prosím tento dotazník …